Ticket #777 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Extra alternativt forumtema

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Skapa extra forumtema(n) för de som önskar lättläst och grafikfritt -- kanske samtidigt få med mobiltlf-anpassningar.

Samt tillåta folk att PP-fiera några snygga grafikteman också.

Mer diskussion:  http://piratepad.net/vBulletin-theme-wishlist-and-vote

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

det finns ingen som helst support för dom och när forumet patchas till en ny version så är det högst troligt att temat inte gör det. då får man antingen hålla på och mecka själv i en dag eller byta tema

Note: See TracTickets for help on using tickets.