Ticket #778 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Uppnå 100% svensk översättning, se t ex profil-sidorna där det saknas en del

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Göra klart svenska översättningen av vBulletin -- lite fraser t ex bland profilinställningarna är på engelska.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.