Ticket #78 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Distriktsledarnas kontaktinformation finns inte tillgänglig

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

På hemsidan kan jag klicka mig ner direkt till valkretsarnas ledare, men där står inte distriksledarna.
I pirateweb så kan jag inte söka på distriksledare utanför mitt distrikt.
I pirateweb så kan man inte få fram Officers kontaktuppgifter.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

Se ticket #79 0ch ticket # 80 för pirateweb-sakerna.

Vad gäller hemsidan så får vi be att återkomma...

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:4 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Piratewb har numera en total kontaktlista med ALLA officers

Note: See TracTickets for help on using tickets.