Ticket #781 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Hybrid-alternativet för forumvisning gör att sidbläddrarknapparna försvinner

Reported by: SimonB. Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone:
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Kan man buggrapportera detta till den vi köpt forumtemat från?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Äh, det här var inget riktigt fel egentligen. Snarare #fail på användarvänligheten -- resten av postningarna doldes och för att få se alla postningar när Hybrid-trådformatet används måste man först klicka på en kursiverad text "vissa postningar döljs för de ligger för djupt ned i trådhierarkin". Vips så blir postningarna synliga igen, och sidbläddringen blir åter tillgänglig.

(Möjligen återstår att buggrapportera till forumtema-säljaren att de kanske kunde göra detta mer användarvänligt.)

Note: See TracTickets for help on using tickets.