Ticket #782 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Fel tidszon för event i kalendariet

Reported by: Richie Owned by: Gonte
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Vissa event är förskjutna en timme på hemsidans kalender i förhållande till samma event i den "stora" kalendern.

Exempel:
Hemsidan: 13:20 PP Kristianstad - folder utdelning

Kalendern: lör 2010-03-20 12:20 – lör 2010-03-20 17:20

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by dansve

När jag tittar står det samma tid på båda. Var snäll och kontrollera igen.

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kalenderns tidzon ändrad till GMT +1 och eventets starttid justerad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.