Ticket #788 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Blog bl a om piratpartiet och yttrandefrihet (blog.lillem4n.se)

Reported by: hurbel@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Poster i kategorierna "piratpartiet" och "yttrandefrihet" tordes vara intressanta. :)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

ja, jo, men vilken blogg då? :-)

comment:2 Changed 13 years ago by hurbel@…

Just ja. Adressen är blog.lillem4n.se :)

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major

comment:4 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Blog bl a om piratpartiet och yttrandefrihet to Blog bl a om piratpartiet och yttrandefrihet (blog.lillem4n.se)

comment:5 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Tillagd. Om du inte vill stå som Piratpartist, hojta till.

Note: See TracTickets for help on using tickets.