Ticket #789 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Det går inte att navigera i menyerna i Symbian s60 5th

Reported by: tim.uddh@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När jag surfar in på pirateweb med min Nokia 5800 som kör Symbian S60 5th, med standard webläsaren, så kan jag logga in men inte navigera i menyerna. När jag klickar på en meny så blir den markerad men jag får inte se några val. Lite tråkigt att det inte funkar men kanske inget som behöver prioriteras.
Inte heller menyerna på denna sida fungerar. Jag misstänker att det beror på de smarta tipsen som kommer upp när man klickar på något

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Se #741

Vissa funktioner kan nås på  https://pirateweb.net/m/

Note: See TracTickets for help on using tickets.