Ticket #79 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Söka på distriktsledare

Reported by: mini Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I pirateweb så kan jag inte söka på distriksledare utanför mitt distrikt.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

Som det funkar idag kan du bara söka på användare i ditt distrikt eller längre ner i organisationen. Lista distriktsledare går att göra på t ex  http://www.piratpartiet.se/agera/uppsala. Vilken ytterligare funktionalitet behövs?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Distriktsledare är steget ovanför valkretsledare och finns inte på hemsidan. Det finns en ticket om det på hemsidedelen.

Enklaste lösningen är imho att integrera det i  http://www.piratpartiet.se/valkretsar

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta är löst med nya PW. Dels finns infon i "Mina uppgifter" för den geografi man bor i, upp till distrikt. dels finns det en "Total" kontaktlista med ALLA Lead och Secont i ALLA organisationerna.

Denna funktion används också på hemsidan, så samma uppgifter finns där.

Note: See TracTickets for help on using tickets.