Ticket #791 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

dublett

Reported by: fredrikm92@… Owned by: dansve
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

hej!
jag verkar på något sätt ha lyckats lägga in min mejl fredrikm92@… 2 gånger, så jag får dubletter av alla era utskick. kan ni fixa detta? :P

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Hej,
dra iväg ett mail till medlemsservice@… så hjälper vi dig direkt =)

Note: See TracTickets for help on using tickets.