Ticket #792 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

länk i request new passwpord-mail trasigt

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: Todi
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vissa (jag hade två länkar i mailet, den enna var ok, den andra var så som jag beskriver här) länkar i det mail när man begär nytt lösenord (per  https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx ), efter länken står det "If the link for some reason doesn't work in your mail client, pleas copy it and paste it into your web browser..", men eftersom ordet If kommer direkt på länken utan mellanslag mellan blir ordet If en del av länken och därmed koden som fylls i rutan för att få ange ett nytt lösenord.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Ska fixa
/Jörgen

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.