Ticket #793 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Ny blog till piratpartiet live (drhex.wordpress.com)

Reported by: joakim.rosqvist@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Har just påbörjat en blog där det kan tänkas dyka upp pirat-relaterat material: drhex.wordpress.com
Relevanta inlägg kommer att märkas med kategorin "Politik"
Skickar också, enligt instruktion med en ikon på ca 300x70 pixels.

Attachments

drhex_pplive.png Download (19.8 KB) - added by joakim.rosqvist@… 13 years ago.
ikon till drhex.wordpress.com

Change History

Changed 13 years ago by joakim.rosqvist@…

ikon till drhex.wordpress.com

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from minor to major
  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Summary changed from Ny blog till piratpartiet live to Ny blog till piratpartiet live (drhex.wordpress.com)

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Tillagd, som piratpartist.

Note: See TracTickets for help on using tickets.