Ticket #798 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Automatsvar från ppbot vid kommunikation mellan kanaler

Reported by: jan.lindgren@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Finns det en möjlighet till att ppbot skickar tillbaka ett automatsvar om det är inaktivt i kanalen. För att (försöka) ge ett konkret exempel

Rick skickar meddelande till media, det finns folk online i media men ingen skriver nåt i chatten, när det gått 1 (eller 2 eller 5) minuter och ingen under den tiden har skrivit nåt i chatten så skickar ppbot tillbaka ett svar till den kanalen Rick frågade från och skriver nåt i stil med "ingen aktivitet i kanalen"

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

*vänlig poke*

comment:2 follow-up: ↓ 3 Changed 12 years ago by mini

Inget emot idén, men ingen tid att koda. :(

comment:3 in reply to: ↑ 2 Changed 12 years ago by anonymous

Replying to mini:

Inget emot idén, men ingen tid att koda. :(

Ah... va synd. :(

comment:4 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

Det plingar ju till hos folk om man skriver, så folk kommer svara asap. Alltså inte en bug imho.

Note: See TracTickets for help on using tickets.