Ticket #800 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

http://mieuxquedimanche.blogg.se/index.rss

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description (last modified by mini) (diff)

[kl. 22.55.14] Marco Baxemyr: Hej! Kan du vara gullig och slänga in en
till blogg på Live?  http://mieuxquedimanche.blogg.se/index.rss
_kategori_ Piratpartiet
När du ändå håller på kan du plocka bort tankeverksamhet.wordpress.com
då bloggaren flyttat till mieuxquedimanche

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted
  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Type changed from Defekt to Förbättring
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

Verkar inaktiv. Stänger så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.