Ticket #807 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Pren.inställningslänken saknas i textversion av utskick

Reported by: Gonte Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords: mailutskick
Cc:

Description

De som läser lokala mailutskick som textversion får idag ingen personlig länk för prenumerationsinställningar, utan bara den gamla hänvisningen till pirateweb.net (som kräver inloggning).

HTML-versionen däremot fungerar ypperligt.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014
Note: See TracTickets for help on using tickets.