Ticket #809 (new Defekt)

Opened 13 years ago

Piratsupporttray: Följ samtal funkar inte

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

När man klickar "följ samtal"-länken i besökar-listan blir det fel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.