Ticket #813 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

råkar ha 3 konton

Reported by: puggan Owned by: medlemsservice
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: medlemskap
Cc:

Description

"Vi har upptäckt att det finns flera konton kopplade till din mailadress. (pirat@…)

Klicka på länken till det konto du vill uppdatera lösenord för:

#679 [Member of: (Piratpartiet SE,2006-02-10) (Ung Pirat Göteborg SE,2010-02-04)]

#51585 [Member of:]

#51587 [Member of: (Piratpartiet SE,2009-04-27)]"

Borde haft ett medlemskap i båda föreningarna sedan 2006-02-10, vill fortfarande vara medlem i UP då jag har 2st styrelseposter (1 i gbg och 1 i väst).
Ni får gärna städa upp resten, så jag kan logga in med min epostadress

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Owner changed from Todi to medlemsservice
  • Status changed from new to assigned

Mejla medlemsservice@…

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Städar upp.

Note: See TracTickets for help on using tickets.