Ticket #814 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

www.piratepad.net

Reported by: SimonB. Owned by: redhog
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Inuti ett VirtualHost-block för www.piratepad.net lägges:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} www.piratepad.net [NC]
RewriteRule
(.*)$  http://piratepad.net [R=301,L]

Och därmed ska  http://www.piratepad.net/Paddnamn funka och styra över till rätt ställe. (301=permanent ompekning som sig bör)

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Owner changed from Richie to redhog
  • Status changed from new to assigned

Fixat i apache, nu strandar det antagligen på nginx.

Welcome to nginx'''

comment:2 Changed 12 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Jo, de strandar på nginx vilket inte är en bra lösning. Det vore bättre med en rewrite regel som tar bort www ur URLen tex lr lös de så www framför inte är ett problem.

comment:3 Changed 12 years ago by onm

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Jag fixade med nginx för någon vecka sedan, nu går alla icke definerade siter till piratepad.net
Det gör även att vi kan slå på PRO-funktioner om vi vill.

comment:4 Changed 12 years ago by anonymous

Nice! ;)

Note: See TracTickets for help on using tickets.