Ticket #82 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Länka lokala webbsidor under partiet lokalt

Reported by: daniel.svensson@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Det vore bra om man på sidorna för PP lokalt kunde lägga länkar till respektive lokala webbplatser. Denna möjlighet skulle finnas på samtliga nivåer (distrikt, krets och kommun).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Det går att göra. De flesta sådana sidor består idag av en includesats från PW och det är en smal sak att lägga till andra länkar innan den.

Exempel:  http://www.piratpartiet.se/agera/kalmar

Kalmars blog: <a href=" http://kalmar.piratpartiet.se">kalmar.piratpartiet.se</a><p>

<?php include(' https://pirateweb.net/Pages/Public/PhpIncludes/GeographyOfficersPPSE.aspx?GeographyId=8'); ?>

Note: See TracTickets for help on using tickets.