Ticket #845 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

W3C Validator: piratpartiet.se

Reported by: jon@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Hej!

Piratpartiets webbplats validerar inte enligt w3c. Jag tycker att Piratpartiet borde föregå med gott exempel för allas tillgänglighet till internet.

Framför allt är det specifikationerna för xhtml och css som bör följas, men även wcag är viktigt att ta en titt på.

 http://validator.w3.org/check?uri=http://www.piratpartiet.se/

För övrigt, tack för god kamp!

Jon Johnson, Hudiksvall

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Summary changed from Angående sidan http://www.piratpartiet.se/ to W3C Validator: piratpartiet.se

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.