Ticket #849 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

aktivister ska kunna välja att skriva in sin adress för att få valsedlar hemskickade till sig på dom vallokaler där funkisar satt att det ska göras

Reported by: SimonB. Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Johan mlg Karlsson kan berätta mer

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.