Ticket #866 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/faq

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: uppdatera
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

"Varför vill ni upphäva datalagringsdirektivet, vill ni inte fånga terrorister?

Korta svaret: Det är klart vi vill. Men på fungerande sätt med färre nackdelar.

Långa svaret: I och med datalagringsdirektivet har den Svenska Regeringen med Thomas Bodström i spetsen hjälpt EU kliva över en mycket viktig gräns"

Så står det på faq
när uppdaterades det senast?
borde det inte på långa svaret stå något i stil med

"I och med datalagringsdirektivet har den Svenska Regeringen, först den socialdemokratiska med Thomas Bodström i spetsen och sen den borgerliga, hjälpt EU kliva över en mycket viktig gräns"

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

"En av remissinstanserna har redan uttalat att de vill kunna använda direktivet för att kunna spåra och sätta dit fildelare, med ett maxstraff på fyra års fängelse för en aktivitet som över en miljon svenska ägnar sig åt och som fram tills i somras var fullt laglig."

står det senare i samma text...
det var några somrar sen nu

comment:2 Changed 13 years ago by anonymous

under "Hur ska musikerna tjäna pengar" står det "i somras" igen

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Priority changed from major to critical
  • Description modified (diff)
  • Milestone set to 2011

comment:4 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.