Ticket #876 (closed Defekt: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/kontrollsamhallet

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Det finns ett copy-paste-from-the-past fel på kontrollsamhället sidan.

I avsnittet om FRA lagen står:

"Lagen ska bearbetas en omgång till under hösten 2009, men grundförutsättningen är att alla ska avlyssnas (Se Prop. 2008/09:201 nedan). Läs mer på Frapedia."

Ändra till dåtidsform och updatera med relevant resultat av bearbetningen.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Priority changed from minor to major

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.