Ticket #881 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Server Error in / Application under medlemskap för en viss medlem

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När jag går in under medlemskap för #70349 får jag error. Har inte samma problem med andra medlemmar.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Den medlemmen hade en trasig geografi-referens. Lagas enklast genom att gå in i personuppgifterna och spara om, då rättar det till sig.

Note: See TracTickets for help on using tickets.