Ticket #883 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Försvåra förlängning i UP om åldern >25

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Då vi i Ung Pirat gärna ser en så ung medlemskår som möjligt (fyllt sju men inte 26 år) så vore det bra att i förnyelsemail försvåras för personer över 25 att förnya sitt medlemskap.

Mitt förslag är att man delar upp förnyelsemailet i "förnya medlemskapet i Piratpartiet" och "förnya medlemskapet i Piratpartiet och Ung Pirat" i de fall där medlemmen fyller 26 år samma år som förnyelse ska ske.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.