Ticket #891 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Valkrets-kartan borta

Reported by: olofb Owned by: Richie
Priority: critical Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Denna är speciellt viktig då det är aktuellt för många att aktivera sig just nu (flera än ett utskick/inlägg från Rick/Anna har handlat om detta senaste veckorna). Skulle tro att många "nya" medlemmar föredrar denna metod framför att logga in på pw.net (mindre krångel).

Se:
 http://www.piratpartiet.se/valkretsar

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Well, nu r den där iaf =)

Note: See TracTickets for help on using tickets.