Ticket #894 (closed Förbättring: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

press.piratpartiet.se saknar länkar till www.piratpartiet.se

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: navigation navigering användbarhet UI användargränssnitt
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

det verkar inte finnas några länkar till  http://piratpartiet.se (eller www.piratpartiet.se om man så vill) från press.piratpartiet.se .

Det kan vara svårt för datorovana (som t ex besöker press.piratpartiet.se ) att hitta vidare till piratpartiets huvudsida utan en länk (man behöver ändra i adressfältet i webbläsaren).

Länk kanske kan finnas i sidhuvud eller -fot? Eller på sidan  http://press.piratpartiet.se/about/

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Använd inte trac för hemsidan. Om felrapporten fortfarande var aktuell så vet rickard.a redan om detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.