Ticket #895 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Förbättra upptagningskartan för UP

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag finns en bra karta på upptagningsområde inom UP:  http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx

Listan till vänster bör dock ligga separat då vi har fler lokalavdelningar än vad som ryms inom storleken på Sverige. Den bör inte heller ligga "över" västra Sverige.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.