Ticket #898 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Förbättrat innehåll på piratpartiet.se/faq

Reported by: Supportgruppen Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by agnesson) (diff)

Synpunkt från en besökare på supporten:

"Jag behöver verkligen mer argument som typ funkar och får tyst på jobbiga pensionärer som försöker sänka mig =/"

"Gärna ett mellan långt också för inte för långt så folk inte orkar lyssna men endå inte för kort så dom inte riktigt förstår :("

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan riksdagsvalet 2010 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

Använd inte trac för hemsidan. Om felrapporten fortfarande var aktuell så vet rickard.a redan om detta.

Note: See TracTickets for help on using tickets.