Ticket #899 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Förbättra informationen om kampanjmaterial för icke funktionär

Reported by: Supportgruppen Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Vi kan se en begynande trend på supportsamtal från vanliga pirater som vill ha kampnjmaterial men vet inte hur de ska gå till väga och /eller vill inte beställa piratkitt utan bara ha mindre mängder kampanjmaterial.

Den informationen bör lämpligen lyda som att :

"vill du hjälpa piratpartiet att dela ut flygblad så pratar du med din kommun ansvarige som du finner -här- (länk till partiet lokalt elelr liknande)".

För vi har nu fått frågor om just detta och vi förväntar oss fler ju närmare vi kommer valet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Jag hoppas att förbättringarna i shoppen bidrog, men nu är det här inaktuellt ;)

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.