Ticket #9 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 9 years ago

Fixa in en svensk översättning av Trac

Reported by: ba Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Trac Keywords: trac l10n
Cc: speakman

Description (last modified by sikevux) (diff)

Det vore fint att ha Trac på svenska så vi dels tar bort språkbarriärer men även för den rent estetiska delen, hemskt att blanda svenska och engelska! :)

Vad jag kunnat utröna från  http://trac.edgewall.org/wiki/TracL10N så behövs det göras på servern.

/ba

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Största problemet är att vi då måste gå ifrån version 0.11 och köra utvecklingsversionen i trunk (det som ska bli 0.12). Det lär sannolikt bryta många plugins och lär kräva omfattande underhåll för att hålla sig ajour med bugfixar et al.

Jag ska se om det finns någon alternativ väg att översätta det som behövs. Enkel åtgärd är t.ex. att ändra alla värden i fälten till svenska. Det görs enkelt i Admin-gränssnittet i Trac.

comment:2 Changed 13 years ago by speakman

  • Cc speakman added; daniel.nystrom@…, ba@… removed
  • Priority changed from major to trivial
  • Component changed from Hemsidan to Trac

comment:3 Changed 11 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:4 Changed 9 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)

comment:5 Changed 9 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.