Ticket #90 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Stöd för Google Alert?

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords: google alerts
Cc:

Description

 http://www.google.com/alerts

Det kanske hade varit något för att snabbt fånga in information om partiet eller andra mer komplicerade "queries" direkt pushat av Google.

Det går bra att få alla alerts till en RSS-feed istället för till en mail.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

vi kör ju sesam nyhetssök direkt in i skräpkanalen just nu, den är grymt mycket bättre än google på svenska nyheter. Kan du förklara om du var ute efter något mer?

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

Njae inte direkt. Det enda fina var att man fick nyheter enligt egna kriterier pushat till sig, och det förmodligen med rätt kort varsel. Men funkar sesam så finns det förstås ingen direkt anledning. Jag råkade bara snubbla över Google Alerts och kom på tanken.

comment:3 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Vi kan ju lägga till RSS vid behov, inget att fixa :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.