Ticket #912 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

UTF-8

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Bloggar som Copyriot och Sultans skriver sina inlägg i UTF-8, som renderas fel på live.piratpartiet.se. Till exempel blir "ö" "Ăś" och "å" blir "ĂĽ".

Värt att fixa, eller hur?

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta är flattrs fel, men ändå fixat nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.