Ticket #917 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Admin - Fel vid listning av D(istributör) i vallokalslistan

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När man listar vallokaler i en kommun ritas inte D för bokad distributör upp förrän nästa automatiska update mot servern "calling server".

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ändrat så att den kör det anropet så fort man öppnar en kommun, den väntar alltså inte till nästa schedulerade poll utan startar en bums, vilket bör innebära uppdatering inom 1-2 sekunder.

Note: See TracTickets for help on using tickets.