Ticket #919 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Valsedelsbokning fungerar inte

Reported by: peter@… Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords: server error valsedelsbokning
Cc:

Description

Felmeddelande:
Server Error in '/' Application

Specified cast is not valid.

Vald kommun: Orust
Andra kommuner verkar fungera som de ska
Testat i Firefox, Chrome och IE8. Samma resultat.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by ba

  • Owner changed from ba to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 12 years ago by ba

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Ska vara fixat nu, försök igen och om felet kvarstår så starta ett nytt ärende!

Note: See TracTickets for help on using tickets.