Ticket #92 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Bugg i MemberCount-Closeup.aspx.cs

Reported by: lars.luthman@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag försökte ladda diagrammet MemberCount-Closeup med DaysHistory=0 precis efter midnatt och fick då ett felmeddelande (bifogar HTML-filen). Antagligen beror det på att det inte fanns några events att visa, men koden försökte ändå läsa från index 0 i eventlistan.

Attachments

MemberCount-Closeup.aspx.html Download (6.4 KB) - added by lars.luthman@… 14 years ago.
Felmeddelande från PirateWeb

Change History

Changed 14 years ago by lars.luthman@…

Felmeddelande från PirateWeb

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.