Ticket #920 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Komplettera valbokningen med kontaktuppgifter till valsedelsjouren

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Lägga in nedanstående kontaktuppgifter på lämplig plats både i bokning och admin.

Valsedelsjour
Telefon: 010 - 333 33 99
E-post: valsedlar@…

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

Finns den bemannad då?

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

Självklart!

Glöm inte att det är fler än du som jobbar 24/7 ;)

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.