Ticket #923 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Serverfel när enbart postnummer skrivits in

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

På:
 http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/

Fyller jag i ett postnummer, klickar på fortsätt och får felet nedan:

Detta händer bara då jag matar in ett postnummer som inte får kommunfältet att ändra sig. Har testat med flera postnummer där 12345 fungerar(Stockholm).

Server Error in '/' Application.

There is no row at position 0.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0.

Source Error: 

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace: 


[IndexOutOfRangeException: There is no row at position 0.]
  System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) +1965315
  System.Data.RBTree`1.get_Item(Int32 index) +17
  System.Data.DataRowCollection.get_Item(Int32 index) +11
  ValsedelsBokning.main.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +1725
  System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15
  System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +33
  System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1436

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

 • Owner changed from ba to JorgenL
 • Status changed from new to assigned

Handlar det om riktiga befintliga postnummer eller bara random?

Om det är riktiga vore det bra om vi kunde få dem.

/Daniel Svensson

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

Jepp, 35249 var en av dem.
Men det tycks fungera nu.

Dock går det att upprepa:

 1. Skriv in postnummret, (kommun ändras)
 2. Återställ kommun till första valet
 3. Markera postnummerfälltet och lämna det, (Fortsätt aktiveras)
 4. Klicka på fortsätt

Jag antar att det tidigare var en javascriptfil som inte laddades korrekt eller att postnummer->kommun tjänsten var nere.
Problemet var att detta sänkte hela tjänsten.

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

Håller på att skriva om den biten, ny version deployas i kväll.

comment:4 Changed 12 years ago by anonymous

Det går nu helt enkelt inte att skriva in sitt postnummer. Det syns iaf inget.

comment:5 Changed 12 years ago by JorgenL

 • Status changed from assigned to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.