Ticket #924 (closed Defekt: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Valbokningen är långsam eller fungerar inte

Reported by: Kristofer Pettersson Owned by: ba
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När jag klickar på "Spara" efter att ha angett vilken vallokal jag ska boka så händer ingenting. Jag har noterat att sidan verkar ladda ett kort tag efter att jag klickat på Spara.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Fortfarande ett problem? Vi får in en massa bokningar så det kan inte var nåt generellt. Ovanlig webbläsare eller nåt?

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Det verkar funka rent generellt, men det finns vissa överbelstningsproblem periodvis. Vi jobbar på det, så fort som det går utan pengar till nya maskiner eller anställda drifttekniker... :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.