Ticket #926 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Fixa sorteringen i kommun-listboxen

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Sorteringen i kommun-listboxen på  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/ är vilseledande. Eftersom AÄÅ uppenbarligen tolkas som A och sorteras på andra bokstaven riskerar vi att missa distributörer om folk inte hittar sin ort.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

Felet gäller även O och Ö

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat

Note: See TracTickets for help on using tickets.