Ticket #927 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Admin - Kan ej uppdatera kommundistributör

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hämtade uppgifter från pw genom att klistra in medlemsnummer. Sparade men såg sedan att personen i fråga ej hade sitt mobilnummer angivet i pw. Eftersom numret fanns med i mellandist.bokningen skrev jag in det.

När jag tryckte spara fick jag ett felmeddelande. Tryckte avbryt och öppnade dist.infon igen men där låg den gamla uppgiften kvar.

Attachments

failed_update2.jpg Download (41.8 KB) - added by dansve 12 years ago.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen

Changed 12 years ago by dansve

comment:2 Changed 12 years ago by dansve

Det har senare visat sig att data sparas men att den inte syns i trädet förrän efter en manuell refresh av sidan.

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat

Note: See TracTickets for help on using tickets.