Ticket #945 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Flytta upplösta lokalavdelningar till deleted organization

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

PS Västerås, UP Piratradion och UP Alingsås är lokalavdelningar som har lagts ner. Dessa ska med andra ord flyttas till "deleted organization". Det finns medlemskap kvar i UP Alingsås (har även flyttat denna organisation "utomlands" för att slippa problem med gamla upptagningsområden) men jag hoppas att förnyelsemail om medlemskap i fel lokalavdelning kommer gå ut som vanligt.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, men "deleted organization" bör ligga under UP SE

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.