Ticket #948 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Migrera till Prosody

Reported by: Zash Owned by: Zash
Priority: critical Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords: xmpp, kommunikation, infrastruktur
Cc:

Description

Prosody är i och med version 0.8 ett mycket bättre val än nuvarande ejabberd.

  • SCRAM i kombination med mod_auth_internal_hashed ger mycket säkrare autentisering än nuvarande lösning, och kräver inte att klartextlösen sänds eller lagras varken krypterat eller i klartext.
  • Mycket resurssnål
  • Gruppchatt-modulen stödjer idag allt nödvändigt, och ger bättre prestanda för klienter som inte stödjer backlogg-kontroll.
  • Skriven i Lua, och mycket enkel att hacka i.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

Det enda som ejabberd i dagsläget har över Prosody är klustring, men det är planerat för en senare version, som lär släppas långt innan vi har något behov av det.

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Keywords xmpp, kommunikation, infrastruktur added

comment:3 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to accepted

Och börja peta över saker.

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

Det verkar funka som det ska. \o/
Nästa steg: DNS

comment:5 Changed 12 years ago by Zash

Bara stänga ner ejabberd kvar.

comment:6 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

It's done.

Note: See TracTickets for help on using tickets.