Ticket #962 (new Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Visuell indikator i Boka Vallokaler

Reported by: Helge Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

På sidan  http://data.piratpartiet.se/ValsedelBokning/main.aspx?kommun=40&lokal=Loc_01_80__8076&m=1&SessionGuid=8F34E6AC19090F02D6439F07A2BBEE63F75D009E#
(Boka Vallokaler), finns det en karta med små pluppar för vallokaler och förhandsröstningslokaler.

Det vore bra om plupparna såg annorlunda ut om det behövdes hjälp just där, för då kanske man lättare skulle se var man skulle kunna hjälpa till. Kanske de där folk behövs skulle vara lite större, t.ex.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to JorgenL
  • Component changed from Hemsidan to Valbokningen
Note: See TracTickets for help on using tickets.