Ticket #965 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

bokningslista för vallokaler

Reported by: xpndr Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När man går in och skall titta på bokningslistan för vallokaler ser denna helt fuckad ut. Kolumnerna är förskjutna till vänster så det hela blir mer eller mindre totalt oläsligt

Jag var och tittade på Borås Kommun

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by max.sidenstjarna@…

Är även samma sak för Borlänge kommun och totala över hela Dalarna.

comment:2 Changed 12 years ago by dansve

  • Priority changed from critical to blocker

Ändrar till blocker eftersom folk inte kommer att jobba när det ser ut såhär.

comment:3 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Lindell has magic fingers...

Note: See TracTickets for help on using tickets.