Ticket #966 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Inget felmeddelande när kön ej väljs vid nyregistrering

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man registrera sig som medlem och glömmer att välja kön dyker det inte upp något felmeddelande.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.