Ticket #967 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Inloggningen är förvirrad och onödig.

Reported by: Zash Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Registreringen på ettan är onödig och orelevant för alla faktiska besökare.

Den bör därför tas bort från åtminstone förstasidan.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.