Ticket #968 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Låta PirateWeb-loggan länka till dashboard

Reported by: fredrik.strandin Owned by: JorgenL
Priority: trivial Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: patch, dashboard, logo
Cc:

Description

Just nu hittar (iaf jag) inte tillbaka till dashboard på något annat sätt än genom att knappa in URLen i adress-fältet på nytt. En lite mer logisk lösning skulle enligt mig vara att länka PirateWeb-logan till dashboard.

Attachments

pp-utv-968.patch Download (703 bytes) - added by sikevux 12 years ago.

Change History

Changed 12 years ago by sikevux

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Keywords patch, added

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:3 Changed 12 years ago by anonymous

My vote on this!

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.