Ticket #97 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Förhindra automatisk registrering i PirateWeb

Reported by: speakman Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: spam
Cc:

Description

Det har uppkommit ett orosmoment under det stora ökningen av medlemmar där man är orolig att någon kan automatisera en massregistrering av medlemmar.

Finns det något skydd för det idag?

Går det att göra ett skydd, men som inte försvårar registrering för "äkta" medlemmar?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Frågan är om detta är ett problem än så länge..?
Om det inte är det så finns det ingen direkt anledning till att åtgärda det, eftersom de flesta metoder för detta försvårar registrering.

OM det visar sig att nån kör igång en bot så kan vi hantera det, det finns ett antal lösningar man kan använda som är relativt enkla att lägga in.

Men, jag har ett par ideer som skulle kunna funka utan att ställa till det, jag ska fundera på dem...

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Rätt! Blir det något problem; öppna ticketen igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.