Ticket #972 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Möjlighet att filtrera visade lokaler

Reported by: Zash Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Filter baserat på status (bokad eller ej) och typ (förhandsröstnings- eller vallokal) skulle göra det mkt enklare och överskådligare att tex hitta icke bokade förhandsröstningslokaler bland alla vallokaler.

Förslag på UI:

Visa

Bokad Ej Bokad
Förhandsröstn.
Vallokal ☐  ☑ 

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Kryssruta för ifall bokade ska visas eller ej finns nu, ska vid tillfälle lägga den på resp rubrik istället i listans så att den syns bättre.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Milestone Innan Riksdagsvalet 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.