Ticket #978 (new Förbättring)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

Valsedels rapportering

Reported by: jerker.montelius@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords: valsedel status
Cc:

Description

Det borde finnas någon funktion att rapportera in att man besökt en
vallokal och lagt ut lappar alternativt att lappar saknas och behöver
fyllas på av ansvariga

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by Gonte

Om man upptäcker att det saknas:
Ring valsedelsjouren 010-333 33 99
eller maila till valsedlar@…
(likaså om man upptäckt valfusk och dylikt)

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

Det går även bra att posta rapporter i  forumet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.